"Föråldrat mansideal lurar unga pojkar att börja röka Spice"


Den 6:e oktober rapporterade SVT att två unga pojkar, 16 och 19 år, överdoserat nätdrogen Spice. Båda fick föras till sjukhus med ambulans och den yngsta av pojkarna blev nedsövd. Enligt Sveriges Radio registrerade giftinformationscentralen år 2013 så mycket som 236 fall där Spice varit orsaken till sjukvård på grund av förgiftning. Året innan dess var den siffran endast 96. Det här tyder på en oroväckande utveckling.

LÄS MER
"Spice är inte samma sak som cannabis – Spice dödar dig"

Vad är då Spice? Spice är en syntetisk drog som sägs efterlikna cannabis. Den kemiska sammansättningen kan ändras snabbare än lagstifningen vilket gör att drogen kan säljas lagligt på nätet. Detta är en av anledningarna till att ungdomar väljer att röka Spice i stället för cannabis. Trots att cannabisrökande nästan aldrig leder till intensivvård och att Spice ger allvarligare bieffekter.

Enligt CANs rapport ”Ungdomar som använder nätdroger – vilka är de?” baserad på drogvaneundersökningar från åren 2012-2013 är pojkar överrepresenterade bland dem som röker Spice. I årskurs 9 hade 2.6 procent av pojkarna och 1.8 procent av flickorna rökt Spice. Under andra gymnasieåret var det i stället 5.5 procent av pojkarna och 2.2 procent av flickorna.

Vad beror det här på? Det kan säkerligen finnas många anledningar och förklaringar men eftersom det finns en sådan påtaglig könsskillnad är det där jag tar min utgångspunkt.

Candace West och Don H. Zimmerman kom år 1987 ut med en vetenskaplig artikel med namnet ”Doing Gender”. I denna argumenterar författarna för att gender, vilket i det här fallet översätts till det svenska genus, inte är givet utan något som ständigt skapas och reproduceras i interaktionen mellan människor. Genus är alltså inte något vi har utan något vi gör. Till skillnad från en roll är det inte heller något som vi endast försöker leva upp till i specifika situationer. Genus är inte en situationsbetingad identitet utan vad författarna kallar en ”master identity”, något som genomsyrar alla kontexter.

West och Zimmerman hävdar att vårt samhälle utgår ifrån en dikotomi mellan kvinnor och män. Utifrån detta skapar vi också föreställningar om kvinnligt och manligt, vi kategoriserar ständigt människor vi möter utifrån denna mall och när vi inte kan göra det leder det till obehag.

Vad har då genus att göra med ungdomar som röker Spice?  Jo, om dessa föreställningar om manligt och kvinnligt är något som genomsyrar alla mänskliga interaktioner borde det rimligtvis få betydande effekt på vårt beteende. För att påvisa detta ska jag använda mig av ännu en vetenskaplig artikel.

Heith Copes och Andy Hochstetler är författarna till ”Situational Construction of Masculinity among Male Street Thieves”. Denna artikel förklarar hur maskulina ideal kan påverka beslutsfattandet i olika situationer bland ”street thieves” eller ”gatutjuvar” och hur dessa män utför kriminella handlingar som ett sätt att konstruera sin maskulinitet. Teorin går ut på att gatutjuvarna skapar och upprätthåller sin maskulinitet genom att i varje given situation försöka framställa sig själva som män.

Vad är då det maskulina idealet bland dessa gatutjuvar? Det innebär bland annat att vara självständig, att kunna försörja och ”ta hand” om sig själv och att inte vara rädd eller tveka när det kommer till kriminella aktiviteter som gatuslagsmål eller rån. Det förväntas också av gatutjuvarna att de ska festa hårt, både dricka mycket alkohol och använda många tyngre droger.  Det finns en slags motvilja att anpassa sig efter auktoritet och samhällets konventionella normer som att ha ett vanligt arbete.

Även om författarna är medvetna om att detta maskulina ideal inte exakt överensstämmer med samhällets så visar det på några viktiga grundpelare i maskulinitet. Därför vill jag hävda att pojkars överrepresentation bland Spice-rökare delvis kan förklaras med rådande mansideal. Som tidigare nämnt är det mer än dubbelt så många pojkar som flickor i årskurs två på gymnasiet som rökt Spice. Dessutom visar CAN:s rapport att de gymnasiepojkar som använt nätdroger (vilket till största del innebär Spice) i större utsträckning ogillar skolan och mobbar andra. Här finns en tydlig koppling till gatutjuvarnas våldsbenägenhet och ogillande av auktoritet.

Är det möjligt att unga pojkar tvingas in i farligt Spice-rökande i ett försök att leva upp till ett allt mer föråldrat mansideal? Det pratas ofta om det förtryckande kvinnoidealet, kanske är det dags att vi även undersöker mannens.

Vincent Morehed